ico

Rådgivning/Coachning

You are here: Home » Rådgivning/Coachning

Rådgivning och coachning för ökad lönsamhet och bättre affärsmöjligheter

Jag erbjuder rådgivning och coachning inom följande områden

– Förhandlingsförberedelser och förhandlingsteknik.
– Medverkan i pågående affärsförhandlingar.
– Medlingsuppdrag mellan parter i en låst förhandlingssituation.
– Medverkan vid utveckling av affärsstrategier och organisation.
– Uppföljning av hur ingångna avtal följs, samt förslag till åtgärdsprogram.
– Rådgivning vid avtalsbrott i syfte att nå uppgörelse och undvika juridisk process.

Behov och mål

Behövs kompetensutveckling eller hjälp med att lösa ett specifikt problem? Jag genomför en förstudie av er situation och föreslår lämpliga åtgärder. Jag medverkar också som rådgivare eller utbildare vid genomförande av åtgärdsprogram. Vid förstudien går jag igenom affärsplan, affärsstrategi, affärsmetoder, organisation, regler, rutiner och policys. Jag följer upp några ingångna avtal eller förhandlingar. Jag samtalar med nyckelpersoner och bildar mig en bild av era behov och mål avseende den situation som analyseras. Förstudien avslutas med åtgärdsförslag som presenteras i ett åtgärdsprogram. Genomförandefasen kan exempelvis omfatta ändrade kund- eller leverantörsförhållanden, ändrade avtalsvillkor, synsätt, krav, rutiner och metoder och kompetensutveckling. Syftet är att bättre ta vara på affärsmöjligheter samt öka konkurrenskraft och lönsamhet. Kontakta mig för att samtala om era behov och mål.

Coachning

 
Vad är en Coach?

En coach fungerar som en tillfällig handledare, tränare eller mentor inom ett eller flera utvecklingsområden. Coachningen kan genomföras med en enskild individ eller med flera utvalda individer som kan vara chefer eller medarbetare. För varje utvecklingsområde finns ett professionellt framtaget program som grund. Programmet anpassas, eller olika program kombineras, beroende på uppdragets omfattning. Under coachningens gång görs individuella anpassningar som beror på olika individers behov och förutsättningar.

Vad är individuell coachning?

Individuell träning och handledning. En chef eller medarbetare får under en period, en eller flera gånger träffa och samtala med en professionell coach i enrum. Coachen och den enskilde arbetar tillsammans för utveckling inom ett eller flera områden. Träningen bygger på samtal, övningar och hemuppgifter och kan pågå under perioder från 4 veckor till flera månader. Coachningsperiodens längd beror på chefens eller medarbetarens behov, förutsättningar och önskat val av upplägg. En personlig handlingsplan arbetas fram och genomförs med stöd av coachen. Såväl styrkor som förbättringsområden analyseras, utvecklas och följs upp.

Vad är individuell coachning i grupp?

Samma upplägg som vid individuell coachning, fast träningen genomförs samtidigt för en grupp chefer och/eller medarbetare (2-9 st). Gruppens dynamik och samlade erfarenheter utnyttjas vid övningar och samtal. Fokus är på varje individ och dennes handlingsplan och utveckling. Minst 3 timmar per coachningstillfälle krävs vid individuell coachning i grupp.

Inom vilka områden erbjuder jag coachning?
  • Förhandlingsteknik (coachar erfarna och mindre erfarna förhandlare inför viktiga förhandlingar)
  • Kommunikativ kompetens (coachar inför viktiga samtal, möten, presentationer, konflikthantering)
  • Ledarskapsutveckling för potentiella, unga, nyblivna chefer/ledare och för ledningsgrupper
  • Affärsplanering (coachar chefen/gruppen genom hela processen att ta fram en utmanande och realistisk affärsplan med tydliga mål, strategier, handlingsplaner och konkreta åtgärdsprogram)
  • Förändringsprocesser (coachar chefen/gruppen genom hela eller delar av en förändringsprocess).
Show Comments