ico

Kurser

You are here: Home » Kurser

Utbildning inom förhandlingsteknik och kommunikation

Inledande möte med dig

Har ni behov av utbildning, coachning eller rådgivning inom förhandlingsteknik eller kommunikation? Inför vårt möte får du en offert med förslag till upplägg, lediga tider och priser. Vi går igenom ert behov av affärsutveckling inom förhandlingar och kommunikation och samtalar om utbildningens syfte och mål. Vi diskuterar deltagarnas förväntningar och förkunskaper för att komma fram till bästa möjliga upplägg. Har ni behov inom området förhandlingsteknik kommer jag ställa frågor om er affärsverksamhet samt om era rutiner och regler i samband med förhandlingar. Vi samtalar om vilket upplägg som bäst uppfyller era behov. Är det lämpligast med en kurs, individuell rådgivning grupp- eller individuell coachning? Inom området Kommunikativ Kompetens kommer vi samtala mer kring hur ni leder möten och genomför olika slags samtal (intervjuer, utvecklingssamtal, lönesamtal, korrigerande samtal, uppsägningar, etc).

Oavsett vad ni har behov av, kan du välja ett svenskt eller engelskt upplägg som skräddarsys efter era behov. Gäller det färre än 4-5 personer som behöver utbildas är ett coachningsupplägg det mest lämpliga.

En genomgripande kurs i Förhandlingsteknik

Vid en förhandlingskurs erbjuds deltagarna utbildning och träning på hur konstruktiva förhandlingar läggs upp och genomförs. Jag visar hur de vanligaste misstagen och fallgroparna kan kännas igen och bemästras. Jag belyser och diskuterar olika förhandlingsmetoder och principer vid förhandlingar. Deltagarna får lära sig analysera och förbereda sig inför olika slags förhandlingar. Vi diskuterar för- och nackdelar med olika strategier och taktiker och deltagarna får råd och tips om alternativa tillvägagångssätt.

Vi samtalar om varför vissa förhandlare gör förhandlingen till ett nollsummespel där de väljer mellan kamp eller medgivande. Varken besluten eller lösningarna blir rationella eller affärsmässiga och förhandlarna förmår inte ta tillvara på de möjligheter och potentialer som finns. Alternativet är samarbete eller partnerskap, en metod som gör det möjligt att vinna utan att motparten förlorar. Metoden bygger på att målmedvetet utbyta relevant information samt att söka, finna, värdera och fördela mervärden. Deltagarna får lära sig hur denna metod fungerar samt när den kan användas.

Teorigenomgångar och diskussioner varvas med förhandlingsövningar. Genom dessa får varje deltagare möjlighet att omsätta teorierna i förhandling samt feedback på hur denne fungerar som förhandlare. Delar av förhandlingen videofilmas för att sedan spelas upp för gemensam analys och diskussion.

Genomförande av kurs i Kommunikativ Kompetens

Vi behöver kommunicera för att påverka vår omgivning, åstadkomma resultat, tillfredsställa behov och nå våra mål. Vid kursen i Kommunikativ Kompetens får deltagarna utbildning i hur de kan förbereda och genomföra svåra samtal, presentationer och möten. Vi går igenom hur den personliga kommunikationsprocessen fungerar och vad begreppet Kommunikativ Kompetens innebär. Deltagarna får bl.a. träna på hur de kan nå resultat och uppfylla mål genom en lyssnande, positiv och konstruktiv attityd. Hur de bl.a. genom att finna och tillfredsställa underliggande behov, kan vinna respekt, skapa tillförsikt och förtroende, få ökat engagemang och ny inspiration.

Jag ger olika exempel på hur svåra samtal och möten kan hanteras. Deltagarna får lära sig förbereda sig effektivt inför svåra samtal och möten. Vi diskuterar för- och nackdelar med olika metoder och deltagarna får råd om hur de skall göra för att få en fungerande kommunikation och värdefull dialog med sin motpart. Teorigenomgångar och diskussioner varvas med samtalsövningar. Delar av samtalsövningarna videofilmas för att sedan spelas upp för gemensam analys och diskussion.

Varje kurs följs upp

Det är i det vardagliga arbetet med olika förhandlingar, samtal och möten med människor som utvecklingen sker. Kurserna i Förhandlingsteknik och Kommunikativ Kompetens kan följas upp med ett samtal eller möte där jag redovisar mina intryck och funderingar samt ger förslag till alternativa “nästa steg” i utvecklingen av medarbetare, metoder, rutiner eller policy.

Nästa öppna kurs är den 19 januari 2018, läs mer här:

Show Comments